Home > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ > Προϋπολογισμός


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το σημαντικότερο ρόλο στην οικονομική ζωή διαδραματίζει το κράτος, το οποίο παρεμβαίνει σε διάφορους τομείς:
1. Για να εξασφαλίσει ορισμένες υπηρεσίες στους πολίτες που μόνο αυτό θα μπορούσε να δώσει (άμυνα, ασφάλεια ζωής και περιουσίας, δημόσια υγεία, κατασκευή δρόμων, λιμανιών, αεροδρομίων και συντήρησή τους). Οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες γιατί ο καθένας δεν μπορεί να δημιουργήσει δικό του στρατό, αεροδρόμιο, αστυνομία, σκουπίδια.
2. Έτσι το κράτος επιτελεί ουσιώδη λειτουργία στην οικονομική ζωή με την εξασφάλιση του δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας, της ελευθερίας των συναλλαγών, δηλαδή τις προϋποθέσεις για την παραγωγή εμπορευμάτων.
3. Το κράτος παρεμβαίνει εκφράζοντας τις κοινωνικές ανάγκες (μόρφωση, συγκοινωνίες, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, επιδοτεί αγρότες, στεγαστικά δάνεια, νοσοκομεία, ασφάλιση, φάρμακα) για τις οποίες θεωρεί ότι αν αυτές οι υπηρεσίες ή τα αγαθά προσφέρονταν μόνο από ιδιωτικές επιχειρήσεις, κάποιοι πολίτες, θα αποκλείονταν και ορισμένοι θα πλήρωναν υψηλότερες τιμές για να αποκτήσουν το ελάχιστο και αυτό το οποίο δικαιούνται στην πραγματικότητα.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως:
· η πρώτη μορφή παρεμβάσεων του κράτους αφορά στον τρόπο κατανομής των παραγωγικών πόρων σε διαφορετικές χρήσεις
· η δεύτερη μορφή αφορά την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στο εισόδημα και τον πλουτισμό
· η τρίτη μορφή αφορά την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής παραγωγής από τους υπάρχοντες πόρους
Εκτός όμως από τις παρεμβάσεις υπάρχει και η μέριμνα που δεν μπορεί παρά να αφορά το μέλλον (ενίσχυση μορφών ανάπτυξης της κοινωνίας)


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Το κράτος μόνο του χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να πετύχει τους σκοπούς του. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί αποτελούν τον βασικό μοχλό κίνησης της κρατικής μηχανής.
· Α και Β βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες, δήμοι, κοινότητες)
· Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
· ΝΠΔΔ
· ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι οικονομικοί πόροι, τα χρήματα που διατίθενται για να καλυφθούν οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών ονομάζονται δημόσιες δαπάνες.
Για αγαθά και υπηρεσίες (λιμάνια, σχολεία, εξοπλισμοί, μισθοί,)
Για επενδύσεις
Για κατανάλωση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
Για να καλυφθούν οι δαπάνες το κράτος έχει ανάγκη από έσοδα, τα οποία ονομάζονται δημόσια έσοδα (διάφοροι φόροι σε άτομα και επιχειρήσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες του κράτους, εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δημόσιος δανεισμός, τα τέλη κυκλοφορίας).
· Φόρος εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων)
· Φόρος περιουσίας
· Φόρος καταναλωτικών δαπανών (ΦΠΑ ΚΑΙ Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης)
Ο τρόπος με τον οποίο το κράτος διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα και πραγματοποιεί τις παρεμβάσεις του, οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται στον προϋπολογισμό ονομάζεται δημοσιονομική πολιτική του κράτους.
Το κράτος παρεμβαίνει δια μέσου της κεντρικής τράπεζας (τράπεζα της Ελλάδος) προκειμένου να ρυθμίσει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά, τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, το ύψος των επιτοκίων, τη ισοτιμία του εθνικού νομίσματος. Οι παρεμβάσεις αυτές ονομάζονται νομισματική πολιτική.
Για την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής το κράτος κάνει παρεμβάσεις με διοικητικά μέσα, δια των οποίων επιβάλλει κανόνες και ελέγχει την εφαρμογή τους. (έλεγχοι στις τιμές, καταλληλότητα προϊόντων, συνθήκες εργασίας, ωράριο, εισαγωγές εξαγωγές).
0 προϋπολογισμός καταγράφει με λεπτομέρεια όλες τις δαπάνες και τα έσοδα του κράτους που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος. Συντάσσεται από το υπουργείο Οικονομικών, πριν από την έναρξη του έτους στο οποίο αναφέρεται. Σε αυτόν είναι αποτυπωμένες οι ανάγκες και προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση. Είναι επίσης αποτυπωμένες οι επιλογές της σε πολλούς τομείς, οι οποίες διαφαίνονται από τα ποσά που έχουν εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς.
Ο προϋπολογισμός κατατίθεται στη Βουλή και διεξάγεται ψηφοφορία. Αφού ψηφιστεί γίνεται νόμος του κράτους, ο οποίος δεσμεύει την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση για τον τρόπο που θα χειριστεί το δημόσιο χρήμα.
Αποτελεί στοιχείο το οποίο προσδιορίζει τον τρόπο διοίκησης. Η σωστή πρόβλεψη και το ποσοστό εκτέλεσης του αποτελούν πιστοποιητικό χρηστής διοίκησης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αν γίνονται αναμορφώσεις δεν είναι σωστή η διοίκηση.
Όταν οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι ίσες με τα προβλεπόμενα έσοδα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια που συναφθούν στη διάρκεια του έτους, τότε ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. Αν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα τότε είναι ελλειμματικός και υποχρεώνει την κυβέρνηση να καταφύγει σε δημόσιο δανεισμό. Στην περίπτωση που οι δαπάνες είναι μικρότερες από τα έσοδα, τότε ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός.


ΕΣΟΔΑ
Τακτικά:
· από θεσμοθετημένους υπέρ αυτών φόρους
· από εισοδήματα κινητής - ακίνητης περιουσίας
· από ανταποδοτικά τέλη
· από φόρους
· από εισφορές

Έκτακτα
· δάνεια
· δωρεές
· κληρονομιές
· εκποίηση περιουσιακών στοιχείων

ΕΞΟΔΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ)
Υποχρεωτικές
· μισθοδοσία (ανελαστικές)
· λειτουργικά έξοδα (γραφικά, ΔΕΗ, ΟΤΕ)
· εισφορές
· μισθώματα ακινήτων
Προαιρετικές
· επιχορηγήσεις
· εξοπλισμός

ΟΤΑ
Η οικονομική υπηρεσία συντάσσει το σχέδιο προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων. Κάθε εγγραφή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ο προϋπολογισμός ισοσκελισμένος
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, για την εκτέλεση ορισμένου έργου, επιτρέπεται να διατεθεί για άλλο σκοπό ΜΟΝΟ αν υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Για να διατεθεί το ποσό για άλλο έργο πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους επιτρέπεται να διατεθούν πιστώσεις, που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δεν μπορούν να εκτελεστούν στο διάστημα που απομένει, για την πληρωμή άλλων δαπανών.Γλωσσάρι δημοσιογραφίας
Σχόλιο και είδηση - διαχωρισμός
Είδη και κατηγορίες εφημερίδων
Είδη και κατηγορίες ρεπορτάζ
Η τέχνη της πειθούς
Συνέντευξη
Τηλεοπτική παραγωγή
Διαφήμιση
Προπαγάνδα
Εισαγωγικές σημειώσεις - οικονομικό ρεπορτάζ
Αγαθά και εργασία
Το κέρδος σκοπός των επιχειρήσεων
Το χρήμα και το τραπεζικό σύστημα
Created by Hellas Internet